Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/cedorg/public_html/site/templates/ced20192/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Open Call "Little Prince Festival"


testtLITLLLThirrje e hapur për pjesëmarrësit për konkursin e parë vjetor të shkrimit të Princit të Vogël! CED është duke organizuar një konkurs shkrimi për nxënësit nga mosha 10 deri 15vjeç duke filluar nga 31 Janar deri 6 Shkurt 2020!

Pjesëmarrësit në komunën e Tearcës mund të paraqesin një poezi, histori ose ese sipas temës në vijim: “Imagjinoni që jetoni në këtë planet në këtë fotografi - shkruajeni një poezi, ese ose histori bazuar në jetën tuaj në këtë planet”

Pjesëmarrësit duhet të paraqesin para mësuesve të letërsisë dhe shkollave të Komunës së Tearcës ose kontaktoni This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. për të paraqitur pjesët e tyre për festivalin!

Pjesët duhet të jenë minimumi 1 faqe dhe të dorëzohen në shqip, anglisht, ose maqedonisht. Pjesëmarrësit do të kontaktohen dhe ftohen në ngjarjet përfundimtare në 12 dhe 13 Shkurt 2020.

TRI VENDET E PARA DO SHPËRBLEHEN NË NGJARJEN PËRFUNDIMTARE. Data e fundit për dorëzime të punimeve është e Premte 7 Shkurt 2020.

testtLITLLL

 

IN ENGLISH: 

CED presents the first edition of the annual "Little Prince Festival" in honor of local volunteer Besir Ramadani. As part of its celebration, Participants in the municipality of Tearce are invitied to participate in the first edition of the Little Prince Writing Contest by submitting a poem, story or essay on the following topic: "Imagine you live on this planet in this photograph - write a poem, essay or story based on your life on this planet"

Participants must report to the teachers of literature and schools of the Municipality of Tearce or contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to submit their pieces for the festival!

The pieces must be at least 1 page long and be submitted in Albanian, English, or Macedonian. Participants will be contacted and invited to the closing events on 12 and 13 February 2020.

Ced will present the top three submissions with prizes at the final evnt. The deadline for submission of works is Friday February 7 2020.