Save Sharr mountain

„Патувачко кино“ во руралните средини

KinoWEbВо периодот од 28.08.2020 до 09.09.2020 беа организирани 4 настани во рамките на активноста „Патувачко кино“ во руралните средини во селата Камењане, Непроштено, Вешала и Вратница.

Целта на настаните беше промоција на видеото „Шар Планина – иден национален парк“ (https://bit.ly/2Rx20Rmи) и преку неформален разговор запознавање на населението со придобивките од прогласувањето на националниот парк. На сите настани се делеше промотивен материјал (заштитни маски и торбички) и се разговараше со населението за целиот процес.

Read more ...

"Kinema udhëtuese" në zonat rurale

KinoWEb

Në periudhën prej 28.08.2020 deri më 09.09.2020, u organizuan 4 ngjarje në kuadër të aktivitetit "Kinema Udhëtuese" në zonat rurale në fshatrat Kamjan, Neproshten, Veshallë dhe Vratnicë. Qëllimi i ngjarjeve ishte promovimi i videos "Mali Shar - parku i ardhshëm kombëtar" (https://bit.ly/2Rx20R) dhe përmes një bisede joformale për të njohur popullatën me përfitimet e deklarimit të parkut kombëtar. Materiali promovues (maska mbrojtëse ​​dhe çanta) u shpërndanë në të gjitha ngjarjet dhe i gjithë procesi u diskutua me popullatën.

Read more ...

Отпочнување на јавна кампања за прогласување на Шар Планина за национален парк

sharra logo alb mk final 1 JPGЦентарот за едукација и развој (ЦЕД) во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Програмата за животна средина на ОН (УНЕП) започнуваат со имплементација на јавната кампања за прогласување на Шар Планина за национален парк.

Кампањата на терен ќе се спроведува со директно вклучување, информирање и консултирање на локалното население, приватните бизниси и сите засегнати страни кои гравитираат на подрачјето на идниот национален парк Шар Планина, со цел да бидат добро информирани и запознаени што претставува национален парк, кои се придобивките, вклучувајќи ги и социо-економските аспекти и зошто Шар Планина треба час поскоро да се заштити со закон. Кон кампањата се приклучуваат и организациите од платформата „Пријатели на Шара” преку конкретни активности на терен и медиумска промоција, а добредојдени се да се вклучат со свои активности и сите други организации кои ја изразија својата желба да го помогнат процесот со потпишувањето на меморандумот за соработка.

Read more ...

Nisja e fushatës publike për shpalljen e Malit Sharr si një park kombëtar

sharra logo alb mk final 1 JPG

Qendra për edukim dhe zhvillim (CED) në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Fizik (MoEPP) dhe Programin e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) po fillojnë fushatë publike për ta shpallur Malin Sharr si një park kombëtar.
Fushata në terren do të zhvillohet me përfshirje të drejtpërdrejtë, informimin dhe konsultimin e popullatës lokale, bizneseve private dhe të gjithë palëve të interesuara që gravitojnë në zonën e Parkut të ardhshëm Kombëtar, në mënyrë që të informohen mirë dhe të njihen me atë që është një park kombëtar, cilat janë përfitimet , përfshirë aspektet socio-ekonomike dhe pse Mali Sharr duhet të mbrohet me ligj sa më shpejt të jetë e mundur.

Organizatat nga platforma "Miqtë e Sharrit" i bashkohen fushatës përmes aktiviteteve specifike në terren dhe promovimit të mediave, dhe të gjitha organizatat e tjera që kanë shprehur dëshirën e tyre për të ndihmuar procesin duke nënshkruar një memorandum bashkëpunimi janë të mirëpritur të përfshihen.

Read more ...